Cài đặt Portainer trên Ubuntu 20.04 bằng Docker

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách cài đặt Portainer trên Ubuntu 20.04 bằng Docker.

Portainer là bộ công cụ mã nguồn mở mạnh mẽ cho phép bạn dễ dàng xây dựng và quản lý các vùng chứa trong Docker, Swarm, Kubernetes và Azure ACI. Nó hoạt động bằng cách che giấu sự phức tạp khiến việc quản lý vùng chứa trở nên khó khăn, đằng sau một GUI dễ sử dụng.

Điều kiện tiên quyết

  • Ubuntu 20.04 đã cài đặt máy chủ chuyên dụng hoặc KVM VPS.
  • Quyền truy cập của người dùng root hoặc người dùng bình thường có đặc quyền quản trị.
  • Thêm bản ghi của miền ưa thích của bạn như port.example.com

Cài đặt Portainer trên Ubuntu 20.04 bằng Docker

1. Cập nhật máy chủ

Luôn cập nhật máy chủ của bạn cho mục đích bảo mật.

# apt-get update -y

2. Cài đặt Docker

Cài đặt các phụ thuộc bắt buộc cho Docker:

# apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common -y

Thêm khóa Docker CPG

# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Xác minh rằng bạn hiện có chìa khóa bằng vân tay  9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88 , bằng cách tìm kiếm 8 ký tự cuối cùng của vân tay.

# sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

Đầu ra:

pub rsa4096 2017-02-22 [SCEA]
9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
uid [ unknown] Docker Release (CE deb)
sub rsa4096 2017-02-22 [S]

Thêm kho lưu trữ Docker

# add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable'

Lệnh sau sẽ tải xuống Docker và cài đặt nó:

# apt-get update -y

# apt-get install docker-ce -y

Bắt đầu và kích hoạt dịch vụ Docker

# systemctl start docker && systemctl enable docker

3. Tạo vùng chứa

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn hai cách để triển khai vùng chứa.

1. Nếu bạn muốn sử dụng tên miền để truy cập Portainer, hãy sử dụng lệnh sau để triển khai vùng chứa:

# docker run --restart always -d --name=portainer -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /vol/portainer/data:/data -e VIRTUAL_HOST=port.example.com -e VIRTUAL_PORT=9000 portainer/portainer-ce -H unix:///var/run/docker.sock

  • -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock  có nghĩa là gắn  /var/run/docker.sock  vào vùng chứa để người vận chuyển có thể điều khiển Docker.
  • -v / vol / portainer / data: / data  có nghĩa là lưu trữ dữ liệu của portainer trên thư mục  / vol / portainer / data .
  • port.example.com  là tên miền của bạn để truy cập người vận chuyển.

2. Nếu bạn muốn truy cập Portainer bằng IP máy chủ, hãy sử dụng lệnh sau để triển khai vùng chứa:

# docker volume create portainer_data

# docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce

4. Định cấu hình Reverse Proxy cho Portainer (Tùy chọn nếu bạn sử dụng tên miền)

Caddyfile là một máy chủ proxy ngược. Cần phải bảo mật kết nối để tránh bị chiếm quyền điều khiển mạng. Caddyfile có thể lấy và tự động duy trì chứng chỉ SSL.

Tạo một tệp Caddyxt. Caddyfile là một tài liệu chứa các cấu hình cho các trang web của bạn:

# mkdir -p /vol/caddy/configs
# vi /vol/caddy/configs/Caddyfile

Thêm nội dung sau:

port.example.com {
tls [email protected]
reverse_proxy portainer:8000
}

Thay thế: port.example.com bằng tên miền của bạn và [email protected] bằng id email thực của bạn.

Lưu và thoát.

Cuối cùng, tạo một thùng chứa Caddy bằng lệnh sau:

# docker run --restart always -d -p 80:80 -p 443:443 -v "/vol/caddy/data:/data/caddy' -v "/vol/caddy/configs:/etc/caddy' --link portainer --name caddy caddy

  • -p 80:80 -p 443: 443  có nghĩa là xuất bản   cổng 80  và  443 của nó lên máy chủ của bạn để bạn có thể truy cập bằng các cổng đó.
  • -v "/ vol / caddy / data: / data / caddy '  có nghĩa là gắn thư mục làm việc caddy vào máy chủ của bạn để duy trì dữ liệu như chứng chỉ.
  • -v "/ vol / caddy / configs: / etc / caddy '  có nghĩa là gắn thư mục cấu hình caddy vào máy chủ của bạn để duy trì cấu hình.
  • --link portainer  có nghĩa là liên kết caddie container   với nhân viên  khuân vác  để họ có thể truy cập với nhau.

5. Truy cập Portainer

Điều hướng đến trình duyệt của bạn và truy cập Portainer bằng cách sử dụng miền hoặc IP máy chủ của bạn và đặt mật khẩu quản trị và hoàn tất quá trình cài đặt.

Cài đặt Portainer trên Ubuntu 20.04 bằng Docker

Đó là nó. Quá trình cài đặt đã hoàn tất thành công.

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Portainer trên Ubuntu 20.04 bằng Docker.Cách cài đặt và cấu hình CSF (ConfigServer Security & Firewall) trên CentOS 7

Cách cài đặt và cấu hình CSF (ConfigServer Security & Firewall) trên CentOS 7

ConfigServer Security & Firewall (nó còn được gọi tắt là csf) là một tường lửa Stateful Packet Testing (SPI). Tìm hiểu cài đặt và cấu hình CSF trên CentOS 7

Cách cài đặt Máy chủ sách điện tử Calibre trên Ubuntu 20.04

Cách cài đặt Máy chủ sách điện tử Calibre trên Ubuntu 20.04

Trong bài viết này, giải thích rõ về cách cài đặt máy chủ sách điện tử Calibre trên Ubuntu 20.04. Calibre là một bộ phần mềm sách điện tử mã nguồn mở miễn phí.

Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 20.04

Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 20.04

Trong bài viết này, thảo luận về cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 20.04.

Cách cài đặt R1Soft Backup Agent trên CentOS

Cách cài đặt R1Soft Backup Agent trên CentOS

Tìm hiểu cách cài đặt R1Soft Backup Agent trên CentOS và định cấu hình nó. R1Soft Server Backup Manager mang đến cho các nhà cung cấp dịch vụ một giải pháp linh hoạt, thân thiện với máy chủ.

Các bước đơn giản để khôi phục mật khẩu gốc trong Linux

Các bước đơn giản để khôi phục mật khẩu gốc trong Linux

Trong bài viết này, sẽ giải thích các bước đơn giản để khôi phục mật khẩu gốc trong Linux. Đặt lại mật khẩu gốc chroot jail. phương thức này có quyền truy cập vào phiên bản.

Cách cài đặt ZNC trên CentOS 8

Cách cài đặt ZNC trên CentOS 8

Giải thích rõ về cách cài đặt ZNC trên CentOS 8. ZNC là một trình trả lại IRC phổ biến, một chương trình cho phép bạn che địa chỉ IP của mình khi sử dụng thông báo nhật ký IRC.

Cách cài đặt Squid Proxy trên Ubuntu 20.04

Cách cài đặt Squid Proxy trên Ubuntu 20.04

Trong bài viết này, sẽ giải thích rõ cách cài đặt Squid Proxy trên Ubuntu 20.04. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn quá trình cài đặt và cấu hình.

3 cách để kiểm tra việc sử dụng CPU trong Linux

3 cách để kiểm tra việc sử dụng CPU trong Linux

Giải thích rõ 3 cách để kiểm tra việc sử dụng CPU trong Linux. Sử dụng CPU đề cập đến việc sử dụng tài nguyên xử lý hoặc khối lượng công việc được xử lý bởi CPU.

Dễ dàng cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04

Dễ dàng cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04

Giải thích rõ về cách dễ dàng cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04. Đây là phần mềm hệ thống bộ nhớ đệm đối tượng bộ nhớ phân tán, mã nguồn mở, hiệu suất cao, miễn phí.

Dễ dàng cài đặt Fail2ban trên Ubuntu 20.04

Dễ dàng cài đặt Fail2ban trên Ubuntu 20.04

Giải thích rõ về cách dễ dàng cài đặt Fail2ban trên Ubuntu 20.04. Fail2ban được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và nó là mã nguồn mở, miễn phí. Cấu hình.